ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ เพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณตลาดนัด  ณ ตลาดเกษตรบ้านบาซาตาแป หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอได้รับมอบหมายจากนายอำเภอกาบัง  ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ฝึกอาชีพ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารโรงเรียนตาดีกาบ้านลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

 

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้วัยกำลังแรงงานเข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ณ หมู่บ้านแยะนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

          ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563 ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ฝึกอาชีพ สาขาการทำขนมไทยให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป