ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563  แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ บ้านสี่สิบ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นเยาวชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยโควิด - 19 กลุ่มอาชีพกลุ่มดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้ทำอาชีพผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพราะสามารถขายได้ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ขายได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคา ไม่แพงเพราะไม้ไผ่หาได้ในพื้นที่ การสนับสนุนของกระทรวงแรงงานต่อการพัฒนาอาชีพกลุ่มนี้ จึงเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นการดูแลเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2563  เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานผ่านระบบ VDO Conference ของหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดยะลา  ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่นการบริการด้านสุขภาพ การขึ้นทะเบียนว่างงาน การรับสมัครประกันสังคม ม.40 การรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ และการมอบข้าวสารแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน เป็นต้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา