ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่  ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563  รวม 5 วัน  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะยี หมู่ที่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  เข้ารับการอบรมคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 3 รุ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

 

          วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แก้มลิงบ้านโดด หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา