ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และให้บริการด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่ ​2 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส  “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์  ที่ ​8  มีนาคม  2564  ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)   ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา   ประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้  จำนวน 24 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  8 -11  มีนาคม  2564  รวม 4 วัน   ณ  อาคารอเนกประสงค์บ้านลาเตาะ  หมู่ที่ 5  ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา