ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆอาคาร และทาสีรั้วศูนย์ราชการ  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 12  มกราคม  2565   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา