ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 (9 มีนาคม)  โดยนายอัมรันท์ บากา นายอำเภอ    กาบัง  ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เสมือนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน    ในระดับพื้นที่  พร้อมชี้แจ้งข้อราชการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา