ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุม​เชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำเ​ดือน มิถุนายน 2564 ​โดยนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตัวแทน (ศอ.บต.)​ และผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  เพื่อชี้แจงและมอบภารกิจ​ในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานใน​พื้นที่ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมในการฝึกอาชีพ โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา  หลักสูตร การสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  ณ  โรงเรียนตาดีกาบ้านนิบงใน   หมู่ที่  2  ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา