ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Google meet) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ณ  ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​27 เมษายน 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างฯ  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันเสาร์ ที่ 10  เมษายน  2564  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฝ่ายมีชีวิตต้านภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   ณ  บ้านจุฬาภรณ์  หมู่ที่ 11  ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา