ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆอาคาร และทาสีรั้วศูนย์ราชการ  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 12  มกราคม  2565   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

 

     วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564  ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงพลังจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการทำความสะอาด และเก็บขยะรอบๆ บริเวณ  ณ  โรงเรียนบ้านลาแล  หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

      วันพุธ ที่ 17  พฤศจิกายน  2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมาย จากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  ให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อรับมอบหมายหน้าที่การบันทึกข้อมูลการบริการทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ  E – claim  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกาบัง  ชั้น อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา