ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2563  เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานผ่านระบบ VDO Conference ของหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดยะลา  ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่นการบริการด้านสุขภาพ การขึ้นทะเบียนว่างงาน การรับสมัครประกันสังคม ม.40 การรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ และการมอบข้าวสารแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน เป็นต้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณ ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย ramlah yanya

          สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 

เขียนโดย nurmon yasatae

          โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ เพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา