ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และให้บริการด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่ ​2 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส  “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์  ที่ ​8  มีนาคม  2564  ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)   ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา   ประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้  จำนวน 24 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  8 -11  มีนาคม  2564  รวม 4 วัน   ณ  อาคารอเนกประสงค์บ้านลาเตาะ  หมู่ที่ 5  ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ  ที่ ​3  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ให้           บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40            ณ  สามแยกตลาดนัดเกษตร  หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่​ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวพุทธชาติ  อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ (จำนวน 30 ชั่วโมง)  ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีเสื้อโต๊ปสตรีและเด็ก บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา