ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40          ณ ตลาดนัดบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่​ 5 กุมภาพันธ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของการดำเนินงาน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และได้แจ้งกำหนดการที่จะดำเนินการฝึกในระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีเสื้อโต๊ปสตรี และเด็กบ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้าง และไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

      วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่  ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563  รวม 5 วัน  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะยี หมู่ที่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา