ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนิเทศและมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา โดยนายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธำรงค์ ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง เพื่อดูสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานของบัณฑิตแรงงานต่อไป ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2563  เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานผ่านระบบ VDO Conference ของหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดยะลา  ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (โครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ) และข้อมูลแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค - 19  ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ระหว่างวันที่  21 - 22  เมษายน  2563 ในพื้นที่ตำบลกาบัง และตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้นายจ้างและสถานประกอบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563  สถานที่ติดป้ายประกาศ  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 26  พฤศจิกายน  2562  รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายกระทรวงแรงงานของจังหวัดยะลา​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​  โดยมี​บัณฑิต​แรงงาน​และ​อาสาสมัคร​แรงงาน​ พร้อมด้วย​ข้าราชการ​เจ้า​หน้าที่​