ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และให้บริการด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ  ที่ ​3  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ให้           บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40            ณ  สามแยกตลาดนัดเกษตร  หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40          ณ ตลาดนัดบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้าง และไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

      วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา