จุดคัดกรองประจำตำบลสะเอะ

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเอะได้อยู่เวรประจำจุดคัดกรองประจำตำบลสะเอะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมได้ปะชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมาให้ส่วมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน