ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บัณฑิตแรงงาน และเครื่องข่ายแรงงานจังหวัดยะลา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๔ โดยมีการให้ความรู้แก่บัณฑิตและเครื่อข่าน มีการแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ โดยมีการก่อตั้งโดยบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์วิวยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ กันยายน๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลื่อผู้ที่ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ทั้ง ๘ อำเภอ อำเภอละ ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๖ คน ประชุมวีดีโอคอนเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ หองประชุม กอ.รมน. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา 

เขียนโดย คอรีเย๊าะ แดวอสนุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคเนคการพัฒนาเว็ปไซค์และข้อมูลด้านแรงงานในยุคดีจิตอล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมโครงการเปิดพิธีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  หลักสูตรการทำเบเกอร์รี่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านลาฆอนากอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา