ประชุมเครือข่ายค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ทั้ง ๘ อำเภอ อำเภอละ ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๖ คน ประชุมวีดีโอคอนเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ หองประชุม กอ.รมน. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา