กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดยะลา สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เขียนโดย nurmon yasatae
          วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารการจัดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ หมู่ที่ 7 บ้านคลองปุด ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา