ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย piyawit sentong

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)โดยการมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยกิจกรรม“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยกลุ่มฝึกอาชีพสาขาการตัดเย็บที่กระทรวงแรงงานสนับสนุน และผ่านการประสานงานของบัณฑิตแรงงานประจำแต่ละตำบลแล้วจะส่งมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาต่อไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบลและบัณฑิต หมู่บ้าน/ตำบล อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 ตุลาคม  2562 บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขตร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  พัฒนาลำคลอง  ม.4 วัดบ้านไทยพัฒนา  ต.คีรีเขต  อ.ธารโต  จ.ยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

 

บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ร่วมอบรมฝึกอาชีพโครงการการทำขนมไทยระหว่างวันที่  30 ตุลาคม  2562 -  1 พฤศจิกายน  2562  ณ กลุ่มแม่บ้านบ้านคอกช้าง  หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยมี่ผู้ร่วมการอบรม  30 คน  

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา  8.30 น. บัณฑิตแรงงานธารโต  ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา