ประชุมสถาสันติสุขประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุชตำบล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานและมอบหมายภารกิจในระดับพื้นที่ตำบลกาตอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา