หัวหน้าส่วนราชการ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เมามอบนโยบายในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา