ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 112

 

บัณฑิตแรงงานตำบลเบตง เข้าร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ2561 เปิดเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการ ของประชาชน เพื่อบัณฑิตแรงงาน สามารถนำความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูล และสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการของประชาชนต่อไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนกาแป๊ะฮูลู

หมวด: