ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ
ฮิต: 74

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รองผู้ว่าจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา การฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น