สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ รุ่นที่ 2

เขียนโดย ramlah yanya

          สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 

          ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา