ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ร้านค้าชุมชนบ้านปาแดรู

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงพื้นประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ร้านค้าชุมชนบ้านปาแดรู หมู่ที ๑ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา