แนะแนวอาชีพนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองแนะแนวอาชีพ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนจบการศึกษาและเลือกสถานที่ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนดารุลไอตัมวิทยา หมูที่ ๒ บ้านกาตอง  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา