อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

 

บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี บัณฑิตแรงงานตำบลละแอ ร่วมอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา