ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลยะรม

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ
หมวด:

 

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง โดยบัณฑิตแรงงานจัดกิจกรรม"ศูนย์แรงงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน"ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำบริการด้านแรงงานทั้ง ๕ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งการสาธิตอาชีพเสริมการทำตุ๊กกตาดิ่งได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรม มีผู้มาใช้บริการทั้ง ๕๓  คน  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐