กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชย ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต้องหยุดงานเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19