ประชาสัมพันธ์ปิดสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019อำเภอเบตง