โครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย nurmon yasatae

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ (60 ชั่วโมง)  ฝึกระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองปุด หมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา