โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย nurmon yasatae

          ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563 ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ฝึกอาชีพ สาขาการทำขนมไทยให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป