บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างอาชีพพ