บัณฑิตแรงงานตำบลอัยเยอร์เวงเข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย พีซาม หะแว

วันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวงเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศอ.บต.