บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงและอาสาสมัครแรงงานอำเภอเบตง เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้าง การรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีให้กับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องฯ