บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564