รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จาก กอ.รมน. ภาค ๔ สน.