บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงลงพื้นที่ปชส.นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลเบตงได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)