ฝึกอบรบเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

โครงการฝึอบรมเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่  18 - 22  กรกฏาคม  2563

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงง      าน  จังหวัดยะลา