โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0

เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม

          สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

(Web Developmant and public relations labor information supporting technology 4.0) ให้กับบัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานและประจำอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ Social Network ในการส่งข้อมูลและประสานงาน การใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ ซึ่งทำให้เกิคความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 15 - 19 มีนาคม2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา