โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ (บ้านเมาะยี) หมู่ที่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา