บัณฑิตแรงงานต.อัยเยอร์เวง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการฝึกอาชีพฯ