บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมทาง Video conference ฯ