บัณฑิตแรงงานต.อัยเยอร์เวง ร่วมต้อนรับเลขาธิการ ศอ.บต.