ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอได้รับมอบหมายจากนายอำเภอกาบัง  ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ฝึกอาชีพ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารโรงเรียนตาดีกาบ้านลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563 ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ฝึกอาชีพ สาขาการทำขนมไทยให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้วัยกำลังแรงงานเข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ณ หมู่บ้านแยะนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา