รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา