รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมบัณฑิตแรงงานที่เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Abdolloh

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมบัณ

ฑิตแรงงานที่เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 1