ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. บัณฑิตแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมพบปะ การประชุมเชิงปฎิบัติการการรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ จังหวัดยะลา โดยมี นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เขียนโดย นูรฮูดา

 

เมื่อวันพุธ ที่ 12  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 - 12.00  น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง  จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ  บูรณาการร่วมกับอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มสู่ประชาชน กิจกรรมหลัก สาธิตอาชีพการทำสลัดโรล วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริการประชาชนในพื้นที่  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน พร้อมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาสา หมูที่ 3  ตำบลพร่อน  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ม.6 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา