ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ตามที่รับมอบหมายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จำนวน ๖๐ ราย เป้าหมายกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตำบลละแอ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ อำเภอยะหา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี นายมนูญ พหรมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธิ เพื่อมอบนโยบาย ภารกิจ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลาชีร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนและริมคลองตาชี-ยะหา โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหาและประชาชนจิตอาสา ณ หมู่ที่ ๒ และ ๕ ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา ถนนเสนานุรักษ์ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา