ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๖  พฤาภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมประชุมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี  ชั้น ๔ อาคารศูนย์ร่วมราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมนูญ พหรมน้อย นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม kick off ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียติ ฯ ณ วัดวงกตบรรภต (วัดตาชี) หมู่ที่ ๒ บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

 

บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี บัณฑิตแรงงานตำบลละแอ ร่วมอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา